भरतस्य पुनर्जन्मसु गणेशचिन्तनस्य साधुता

अधुनैवेमैश् शब्दैर् भूषितೲ पत्त्रबाणः निःक्षिप्तः गणेशार्यं प्रति पञ्चसायकेष्वास्यात् पुष्पभूषित इव शरः। 

अधुना ते गोखलेसभायां कृतस्य “Foundations of Indian culture” इति विषये भाषणस्य श्रवणे उद्युतोऽहं खण्डे खण्डे त्वद्धीमत्तया स्पष्टदृष्ट्या शुद्धदृष्ट्या दूरदूष्ट्या विस्मितः कृतः। किं बहुना – ननूक्तं त्वयैवम् इङ्गितं वा – “पुनर्जन्मावतारयोर् वर्तते ऽयं भेदः – पुनर्जन्म कर्मायत्तम्, अवतारस्तु लीलात्मकः। भारतस्य नूत्नपरिस्थितिषु क्वचित् पुनर्जन्म एव जातम्, न अवतारः।” तदुक्ते पुनस्त्वया खलु मत्कृते स्रावितो ऽद्भुतरसः। सत्वरं मम मनस्य् आगतम् इदं सहजतोलनं निप्पॊन-भारतयोः। किञ्च अमेरिकया नौबलप्रदर्शनात् परं निप्पॊनदेशस्य वीरनायकैः तद्देशस्य लीलया किञ्चन नवीनरूपं युगोचितं यापितो जापानदेशस्य आत्मा। तत्र च राजनीतौ जातिभेदाभावे कल्पिते ऽपि न हि विस्मृतास् तत्रत्य आर्याणाम् आदर्शाः। नागच्छद्दास्यं पराणां भारतमिव स देशः प्रकृतिदेवताभिः पूतः।  एवं‌ मन्मनस्यागतं त्वद्बुद्धये पुष्पदलमिव पूजायाम् अर्पयितुमिष्टवान्। प्रसीद प्रसीद। 

 
विशेषसूचना – मन्मित्रेण शतृन्तपनाम्ना प्रकाशितः कश्चनालेखः स्मर्यते  – कथं जागरूकतया रक्षितः तद्देशस्या पावित्र्यं प्रेतमतादिति – पठ्यताम् http://vajrin.wordpress.com/2014/04/18/how-japan-dealt-with-the-christian-threat/ ।  पुनश्च तेनैव मित्रेण अहं नरेन्द्रनाम्नो भाविनो नरेन्द्रस्य नोप्पॊननरेशस्य शिञ्जिरोवर्यस्य च कृतमिदं तोलनम् ( http://vajrin.wordpress.com/2014/04/25/narendra-modi-shinzo-abe-what-explains-the-western-loathing/ ) ।
Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s