डोय्चदेशप्रवासः।

दिनम् – २०१५-१
छन्दः – अनुष्टुभ्
प्रसङ्गः – (डोय्चदेशः Germany.) तद्देशस्य प्रवासः।
चित्राणि – अत्र कानिचन

१ उपोद्घातः।
कति चित्राणि गृह्यन्त आसक्तेर् भावरक्षणे।
पद्यानि किं न रच्यन्ते निजचित्राणि तानि हि॥

भावो ऽनुभवतां याति रोमन्थे पद्यतः कृते।
महानुभावतां यायात् तीव्रैरनुभवैर् जनः॥

२ जनसौन्दर्यम्।
महातिमिरसंसक्ते रेलकोष्ठेऽद्भुतम् मया।
दृष्टं डोय्चविशां स्त्र्याभं शुभ्रं पूर्णेन्दुमण्डलम्॥

क्वचित् तिष्ठति वृद्धासु सौन्दर्यं यौवनोद्भवम्।
क्वचित् पलायितं स्थूलात् मुखात् संस्कारवर्जितात्॥
संस्कारः तिलकादिः।

नेत्रकोणवलिर् हास्ये विस्मये नासफुल्लनम्।
उदात्तभावनाजातं सौन्दर्यं वृद्धदुर्लभम्॥

३ पानापाने।
तोयं ददति नैवेते विना वित्तं कथञ्चन।
चित्रा डोय्चस्थितिर्ह्येषा मद्यात् तोयं हि दुर्लभम्॥

शौचालयाश्च शुल्केन प्रयोग्याः प्रायशः कृताः।
तथा ऽपानं यथा पानं विधिर् डोय्चेषु दृश्यते॥

पयस्यनिर्मितिस्तेषां गोवत्सोदरदारणात्।
वैष्णवानां प्रयातॄणां कथं स्याद् भोग उच्यताम्॥
(rennet in cheese, cheese everywhere.)

ब्रोटखाद्यं तु डोय्चेषु गौधूमं नैकबीजकम्।
मृदु स्वादु प्रसिद्धञ्च शाकाभावेऽपि पोषकम्॥
(ब्रोटम् – german bread.)

सालाडञ्च क्वचिल्लभ्यम् भिन्नशाकसुमिश्रणम्।
शाकाहारिमनोहारि चेन्नास्ति पेलिनीमयम्॥
(पेलिनी leafy cabbage.)

सालाडं ब्रोटमध्यस्थं तुरुष्कविपणीभृतम्।
फलाफलेन संयुक्तं सरसं चैव पुष्टिदम्॥
(फलाफलम्- falafel इति खाद्यविशेषः भर्जितः।)

४ यातायातम्।
रेलयानानि बद्धानि नूनमदृश्यतन्तुभिः।
यथाप्रतिज्ञसञ्चारव्रतैर् दान्ता गाजा इव॥

सूचनाः दर्शिता नूनं याने स्थाने च घोषिताः।
प्रयातॄणाम् मनःशान्त्यै गीतं नास्त्यपरं ततः॥

चलयन्त्रप्रयोगेण मूल्यार्पणपुरस्सरम्।
लोकयानप्रयाणन्तु बाललीलायते ननु॥

Advertisements

3 विचार “डोय्चदेशप्रवासः।&rdquo पर;

 1. Dr. P. Narayanan कहते हैं:

  .
  मनोरमाणि पद्यानि । केचन दोषा दृश्यन्ते ।
  ‍१ कियन्ति चित्राणि गृह्यन्त – छन्दोबाह्यमिदम् ।
  २ वित्तं वना कथञ्चन। -वना इति टङ्कनदोषः। यथा शङ्करमहोदयेन सूचितं विना वित्तं कथञ्चनेति श्रेयान् ।
  ३ तोयं मधोर्हि दुर्लभम् – मधोरिति शब्दस्य साधुता चिन्त्या । क्लीबत्वान्मधुशब्दस्य मधुनःइत्येव भवेत् किल ?
  ४ रेलयानानि बद्धान्य/दृश्यसूत्रैः कथञ्चन। – पादान्तयतिभङ्गोयं रसास्वादस्य बाधकः ।
  ५ सूचनाः प्रकाशिता दृष्टा – छन्दोबाह्यमिदम् ।
  निवृत्तिरेषां भवदधीना ।.

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s