उत्तर-लेखने मम वर्तमान-तन्त्रम्

 

 • उद्देशः
  • स्पष्टता-रक्षणम्
   • लघु-चर्चासु मा भूच् च्युतिर् पाठक-लेखकयोर् अवधानोत्साहयोः।
   • अपेक्षित-बिन्दोर् उत्तरं न विस्मरेत्।
   • कस्योत्तरे किमुक्तमिति स्पष्टं स्यात्।
   • अन्यस्मै सूत्र-प्रेषणाय उचितं स्यात्।
  • त्वरा-दोष-वारणम्
   • अनुचित-भाव-प्रकाशनं मा भूत्।
   • लेखने स्खलनानि न स्युः।
 • उपायाः
  • न केवलम् अभिधावृत्तिकांशानाम् उत्तरणं स्यात्, ध्वनितांशोऽप्य् अभिज्ञायोत्तरणीयः। सारो बहुधा नोच्यते स्पष्टं प्रतिवादिभिः।
  • उत्तर-बिन्दूनि प्रामुख्य-क्रमेण स्युः।
  • मुख्यबिन्दूनि विशिष्या ऽभिज्ञाप्यन्ताम्।
  • उत्तर-बिन्दुनाम् उपरि प्राक्तनपत्रेभ्यः सम्बद्ध-वाक्यानि दर्श्यन्ताम् quoted-text-रूपेण ।
  • प्राक्प्रेषितानि पत्राण्यप्य् अनुबद्धानि स्युः
  • वाद+उपाया अन्यत्रोक्ताः – http://i.imgur.com/u0TZWVn.png

 

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s