सुशिक्षितो बालः कथं स्यात्?

इतः कश्चिद् अभिप्रायः।
गुण-ज्ञान-संयोगः कश्चिद् अपेक्षितः।
 • सद्भाव-पूर्णता
  • यान्त्रिकता-निवारणम्, सन्तोषः
  • पुरुषार्थेषु स्पष्टता
  • धर्मे निष्ठा
   • ऋणानि, यज्ञः
  • साधन-मार्गाः
   • कल्पनासूर्वरता
   • मन्त्रविद्या, ध्यानमार्गाः
   • आह्निकादिष्व् अनुष्ठानम्
 • कौशलम् बौद्धिकम्
  • सृजनात्मकता
  • प्रमाण-सङ्ग्रह-कौशलम्
   • प्रयोग-परता
   • अन्तर्जाल-प्रयोगः
  • अनुमानम् – न्याय-शास्त्राणि
   • गणितम्
  • ज्ञान-सम्पादने कौशलम्
   • प्रबन्ध-सृष्टिः
    • सारवत्त्वम्
    • सरसम्
    • विरसम्
   • शिक्षा-प्राप्तिः
    • गुरूणाम् अन्वेषणम्
  • कला-कौशल-वर्धन-पटुता
 • कौशलम् शारीरिकम्
  • आरोग्यम्
   • साधारण-रोग-निवारण-पटुता
   • व्यायामः
  • प्राकृतिक-क्रीडासु कौशलम्
   • वृक्षारोहणम्, शिलारोहणम्, पर्वतारोहणम्, हिमस्खलनम्
   • तरणम्
   • कानन-वासः
  • वाहन-चालनम्
   • द्विचक्रिकाः, चतुष्चक्रिकाः, नावः
  • सम्भोगः (विवाहात् परम्)
  • शरीर-त्यागः
 • कौशलम् सामाजिकम्
  • विनयः
   • उपचारः
  • परीक्षा
   • सूक्ष्मभावावगतिः
  • सरस-वाक्-पाटवम्
   • हास्यम्
   • ध्वनिगर्भित-भाषा-प्रयोगः
   • कूट-भाषा
  • भिन्न-लोक-परिचयः
   • भिन्न-देश-परिचयः
  • शास्त्रावलोकनम्
   • धर्मशास्त्रम्
    • भाव-प्राधान्यम्
    • परिवार-नीतिः
    • मैत्रम्
    • सामाजिक-नीतिः
    • भूत-नीतिः
   • नीतिशास्त्रम्
   • काव्यानि
  • शिक्षणे ऽनुभवः
  • कलहेष्व् अनुभवः
   • तत्रात्मनियन्त्रणम्
   • निश्शस्त्र-युद्ध-कौशलम्
   • सशस्त्र-युद्धे परिचयः
   • वाक्-कलह-पाटवम्
    • सद्-वाद-पाटवम्
    • वितण्ड-पाटवम्
  • वञ्चने ऽनुभवः
   • चौरम्
  • स्पर्धाऽनुभवः
   • क्रीडाः
  • जालक्षेत्रेषु व्यवहारः
   • अनामिकता
 • विषय-ज्ञानम्
  • भिन्न-शास्त्रेषु त्रिवर्ग-परेषु साधारणः परिचयः
   • रसिकता
    • तत्र भिन्नदर्शनानि
   • भाषा
    • भिन्न-भाषाः
    • व्याकरणम्, छन्दः
    • भाषा-सम्बन्धाः
    • काव्यम्
   • चित्र-कला
    • कागदादिषु चित्रलेखनम्
    • शिल्प-कला
     • मृत्तिकायाः
     • मृदुशिलासु
   • सङ्गीतम्
   • अभिनयः
    • कल्पः
    • नाटकम्
    • नृत्यम्
   • राजनीति-व्यवस्थाः
   • इतिहासः
    • भिन्न-प्रदेशानाम्
   • विज्ञानम्
    • आधिभौतिकम्
     • Physics, Chemistry,
     • Biology, Taxonomy
     • Economics
     • Astronomy, Geology, Hydrology
    • आध्यात्मिकम्
   • वस्तु-निर्माणम्
    • साङ्गणक-तन्त्रांश-लेखनम्
    • उपकरण-प्रयोग-पाटवम्
     • काष्ठ-वस्तु-निर्माणे
     • लोह-कार्यम्
     • पट-कार्यम्
     • 3d, 2d printing
  • रुच्य्-अनुगुणा विशेषज्ञता
  • धनार्जनाय कलाः
   • तद्-यौवन-कालस्य देशस्य चानुगुणाः स्युः
Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s