“मोहल्ला अस्सि”, आत्मविस्मृतिः

“मोहल्ला अस्सि” नामकं चलच्चित्रं दृष्टम्। अन्तरङ्गे क्षोभ उद्भवत्य् अस्माकं स्थितिं चिन्तयित्वा।

क्षात्रे धर्मभ्रंशः (म्लेच्छशासनम्,भूहरणम्, आङ्ग्लपूरणम्, मूर्खप्रजाप्रभुत्वम्, अतिशयारक्षणम्, सद्ब्राह्मणासमर्थनम्) → दारिद्र्यम् (विशिष्य भारतीयसंस्कृतेर् अध्येतृषु), लोभोऽपि कश्चित् → विक्रयणम् → आत्मविस्मृतिर् व्यापिनी → जुगुप्सा क्वचित् → कामेनार्थेन च साकम् भारतीय-सत्त्वस्य रक्षणम् तैः।

“Based on Dr. Kashinath Singh’s Hindi novel ‘Kashi Ka Assi’, a religious satire based on the commercialization of the pilgrimage city, and fake gurus who lure the visitors and tourists.”

मुख्यपात्राणि – कश्चित् पाण्डेयविद्वान् साम्प्रदायिकः तत्पत्नी च, तत्प्रलुब्ध-परिवेषि-ब्रह्मबन्धवः, कश्चिद् भ्रष्टब्राह्मणो हिन्दिसाहित्यविद्वान् यो विदेशिप्रेक्षकान् नयति, कश्चिन् नापितश् चतुरः कामुकश्च यस् स्वबुद्धिप्रभावेन श्वेतस्त्रीं परिणीय योगगुरुर् जायते, कामातुरा श्वेतजनाः येषु केचनाध्यात्मजिज्ञासवोऽपि। मुख्यस्थानानि – गङ्गातीरे पुरोहितानाम् उपवेशनस्थानम्, चायविपणी यत्र नानाचर्चाः प्रवर्तन्ते, संस्कृतपाठशाला, श्वेतत्वग्भ्यो दत्तानि प्रकोष्ठानि।

“Prior to its release Mohalla Assi leaked online on 11 August 2015. The film has been banned by the CBFC on 8th April 2016.”

सम्पूर्णस्य चित्रस्य सङ्केतः – अत्र

 

 

Advertisements

“मोहल्ला अस्सि”, आत्मविस्मृतिः&rdquo पर एक विचार;

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s