दम्पतिभ्यां क्रियमाणय् औपासने सौन्दर्यम् किञ्चित्

अधुनैवास्याम् अमावास्यायाम् स्थालीपाकः कृतः। ततः प्राङ् मन्मनस्य् अस्फुरीद् इदम् सौन्दर्यम् औपासनहोमस्य सन्ध्योपासने सवितुः कृपया –

  • विवाहस्य साक्षी यो ऽग्निः, *स एव* विवाह-साक्षी भवति खलु दम्पत्योर् नित्यम् उपास्यः!
  • तेन विवाहे गृहस्थाश्रमे सर्वाश्रमोत्तमे च श्रद्धा वर्धते, तयोस् सामरस्यञ्च। विशिष्य यदि दम्पती स्मरतो विस्मयेन सौन्दर्यांशम् इदम्।
  • अहो! विस्मयावह आर्याणाम् इयं व्यवस्था गृहस्थगृहसमृद्धिपोषणाय!

आस्ताम्। गृहस्थैर् आर्यैर् इमानि कर्माण्य् अवश्यं कार्याणि सरलानि –

  • नित्यम् औपासनम्।
  • नित्यम् वैश्वदेवम् – दैव-ऋषि-पितृ-मानुष-भूत-ऋण-स्मरणार्थम्।
  • पर्वसु स्थालीपाकः। ततो निर्दिष्टदिनेष्व् आग्रायणम्, ईशानबलिः, सर्पबलयश् च।

हन्त! केचित्तु मतिनाशेनाऽनावश्यकाग्रहान् कुर्वन्त्य् उत्तमस्यास्य प्रकल्पस्यार्षस्य द्विजेषु प्रसारम् अवरोद्धुम्। देव वैकुण्ठवासिन् लक्ष्मीरमण – सद्बुद्धिं वितर।

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s